Algorytm sortowania zbioru:

(C) 2015 Zdzisław Felczyński

DANE:

Z - zbiór liczb naturalnych
ie - ilość elementów, liczba naturalna

WYNIK:

Z- uporządkowany zbiór liczb naturalnych

Zmienne pomocnicze:

ipzn- indeks początku zbioru nieuporządkowanego
ikzn- indeks końca zbioru nieuporządkowanego
imin- indeks minimalnego elementu

Algorytm w postaci kroków:

1. Wczytaj Z, ie
2. Przypisz 1 do ipzn; przypisz ie do ikzn (ipzn=1; ikzn=ie;)
3. Dopóki (ipzn jest mniejsze od ikzn) wykonuj kroki 4. 5. 6.
   4. Znajdź imin dla indeksów z przedziału ipzn - ikzn
   5. Zamień Z[imin] z Z[ipzn]
   6. Zwiększ ipzn o 1
7. Wypisz Z i zakończ algorytm

Wykonaj ten algorytm wciskając odpowiednie klawisze, lub wypełniając odpowiednie okienka:

konwencja kolorów dla elementów zbioru Z:
zbiór uporządkowany , pierwszy element zbioru nieuporządkowanego
minimalny element w zbiorze nieuporządkowanym , zbiór nieuporządkowanyilość elementów zbioru, ie: .......

Zbiór Z    indeks początku zbioru nieuporządkowanego ipzn: ....;    indeks końca zbioru, nieuporządkowanego ikzn: ......

  imin: